Welkom op de website van Ouderinitiatief Vrije Streekschool Heuvelland!

VRIJE STREEKSCHOOL HEUVELLAND


Initiatief niet realiseerbaar

Beste ouders en belangstellenden,

In deze periode vlak voor midwinternacht en kerst brengen wij u geen vrolijk nieuws.
Zoals eerder bericht hebben wij de afgelopen maanden nog een keer alle mogelijkheden onderzocht.
Alle cijfers nagerekend. Gebeld met betrokkenen partijen.
Het resultaat is dat wij op dit moment geen mogelijkheid zien om in de nabije toekomst een door de overheid bekostigde vrijeschool te starten in ons mooie heuvelland. Het ouderinitiatief stopt na verspreiding van dit bericht.

Wij danken u allen voor uw interesse en uw steun.

Wij bedanken alle mensen die zich de afgelopen jaren op de voorgrond of achter de schermen zich ingezet hebben voor dit initiatief. Tot slot wensen wij u allen alvast fijne feestdagen.

Een lieve groet,
Ouderinitiatief Vrije School Heuvelland

Vrije School

Wat is vrijeschoolonderwijs?


Op een vrijeschool leren kinderen hetzelfde als op een reguliere basisschool, maar dan méér.
De vrijeschool biedt een breed onderwijspakket.

Er wordt niet alleen aandacht besteed aan reguliere vakken, maar ook aan vaardigheden zoals vreemde talen spreken, dansen, toneelspelen, zingen en schilderen. Kinderen komen veel buiten en werken regelmatig in de schooltuin.

De vrijeschool wil kinderen al die bagage meegeven zodat ze later van alle markten thuis zijn.

Leren met hoofd, hart en handen staat centraal binnen het vrijeschoolonderwijs.
Alle verschillende vermogens van kinderen worden aangesproken in de vrijeschool, zodat ieder kind zijn kwaliteiten optimaal kan benutten.
In principe is vrijeschoolonderwijs geschikt voor elk kind dat voor basisonderwijs is geïndiceerd.

Waarom vrijeschoolonderwijs

Vrijeschoolonderwijs is een prachtige veelzijdige vorm van onderwijs die aansluit bij de behoeften en ontwikkeling van het kind.
Steeds meer ouders, ook uit de niet antroposofische hoek, kiezen voor vrijeschoolonderwijs vanwege het brede onderwijsprogramma en de persoonlijke aandacht voor het kind. Op een vrijeschool krijgen kinderen vaak weer zin om te leren. En wat is er nu mooier dan dat?

Vrij maar niet vrijblijvend

De naam vrijeschool betekent niet dat de kinderen maar wat aan kunnen rommelen of zelf mogen bepalen wat zij willen leren, maar duidt erop dat elk kind de vrijheid krijgt om op zijn eigen manier te leren. Dit doel rechtvaardigt de naam vrijeschool.
Kinderen krijgen een duidelijk structuur aangeboden. De docenten zijn binnen bepaalde kaders vrij om lesstof en professionaliteit te ontwikkelen. Dat zorgt voor wakkere, gemotiveerde en leergierige docenten.

Thema’s en jaarfeesten

De lesstof sluit aan bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.
Binnen elke dag worden inspanning en ontspanning met elkaar afgewisseld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ritme van het jaar. Er is aandacht voor de natuur en haar seizoenen en voor een aantal jaarfeesten. Denk hierbij aan o.a. Palmpasen, Sint Maarten, Kerstmis en Sint Nicolaas. Deze feesten worden binnen de school met elkaar gevierd.

Toetsing en leerling rapportage

De vrijeschool maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem en de kinderen maken (Cito) toetsen. Omdat de kinderen nog veel meer vaardigheden aangeleerd krijgen dan de standaard vaardigheden binnen het basisonderwijs, worden er vaak aparte getuigschriften afgegeven en wordt de gehele ontwikkeling van het kind met de ouders besproken.

Kwaliteit van vrijeschoolonderwijs

De kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs wordt niet alleen gemonitord door het Ministerie van Onderwijs. Ook de overkoepelende Stichting zorgt ervoor dat de onderwijskwaliteit op de aangesloten scholen kan worden gegarandeerd. Er is een professioneel beleid ontwikkeld voor de aangesloten scholen.

Vervolgonderwijs

De vrijeschool wil kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar hun ook leren inzien hóe ze tot een eigen gedachte, een eigen oordeel kunnen komen. De weg naar het trekken van een conclusie is belangrijker dan de conclusie zelf. Kinderen leren bijvoorbeeld wat een standpunt is en een mening. Ze leren ook de feiten nauwgezet en objectief te beschrijven. Nadenken en zelfstandig oordelen is meer dan kennis kunnen reproduceren. De maatschappij verandert snel. Wat vandaag nieuw is, is morgen verouderd. Mensen die creatief hebben leren denken, zijn op deze ontwikkelingen voorbereid.

De overstap van een vrije basisschool naar een reguliere middelbare school verloopt doorgaans zonder problemen.
In onze regio wordt vrij middelbare schoolonderwijs onder andere aangeboden in Heerlen en Maastricht.

Uitstroomgegevens

Van de reguliere basisschool gaat, landelijk gezien, 40% naar de HAVO en het VWO, en 60% naar het VMBO.
Vanuit de vrijeschool gaat 60% van de leerlingen naar HAVO/VWO en 40% naar het VMBO.
zie voor meer gegevens: www.watisdevrijeschool.nl

Kennis maken met een vrije school

Uiteraard is het mogelijk om alvast kennis te maken met het vrijeschool onderwijs op een bestaande vrije school in de buurt.
Er worden regelmatig inloopochtenden en open dagen georganiseerd. Daarnaast worden er met zekere regelmaat markten georganiseerd die vrij toegankelijk zijn. De manier om eens vrijblijvend sfeer te snuiven op een vrijeschool in de buurt. De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat je de tijd neemt om je goed te oriënteren. De school moet namelijk bij je kind passen en niet andersom
Bron van bovenstaande informatie: www.watisdevrijeschool.nl

Meer informatie over vrijeschoolonderwijs is te vinden op onder andere:
http://www.watisdevrijeschool.nl
http://www.vrijescholen.nl
http://www.vrijeschoolbeweging.nl

FAQ

Waarom een vrije school in het Heuvelland?

Er is nu een geografisch gat in het aanbod van vrijeschoolonderwijs in de regio Zuid-Limburg. Met de komst van een vrije school in het Heuvelland kunnen ook de kinderen in Valkenburg aan de Geul en omliggende gemeenten vrijeschoolonderwijs genieten.

Wanneer kan de vrije school starten als alles voorspoedig verloopt?

De Vrije Streekschool heuvelland zou schooljaar 2017-2018 open kunnen gaan indien alles bestuurlijk geregeld is en er genoeg aanmeldingen zijn.

Mijn kind is pas net geboren. Moet ik dan al inschrijven?

Graag! Daarmee kunnen wij aantonen dat het vrijeschoolonderwijs in de regio ook op langere termijn draagkracht heeft omdat mensen in de toekomst ook voornemens zijn hun kinderen deel te laten nemen aan het vrijeschoolonderwijs.

Is al bekend waar deze nieuwe school gevestigd zal worden?

Nee, helaas is hier nog geen duidelijkheid over. Het ouderinitiatief bestaat uit ouders uit Schin op Geul en wij hopen dat de school in de nabije omgeving gevestigd zal worden. Zodra er meer bekend is over de vestigingsplaats zullen wij u via deze website (en in de toekomst via Facebook) hierover informeren.

Hoe zeker is het dat de school er komt?

We kunnen geen 100% garantie geven, maar het ziet er voor nu positief uit. Als we op korte termijn voldoende aanmeldingen hebben kunnen we september 2017 van start.

Gaan de leden van het ouderinitiatief het dagelijks bestuur van de school voor hun rekening nemen?

Nee. Het doel van het ouderinitiatief is het realiseren van een vrije school. Het bestuur van de school zal voor rekening komen van een (bestaand) schoolbestuur.

Wat is de meerwaarde van vrijeschoolonderwijs?

Vrijeschoolonderwijs biedt veel meer dan het reguliere onderwijs. Doordat er ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind, en veel aandacht is voor cognitieve en intellectuele vermogens is vrijeschoolonderwijs rijk van aard.
Leerlingen zijn vaak enthousiast en gemotiveerd om te leren. Het uitstroomniveau ligt boven het landelijk gemiddelde. Ongeveer 60% van de leerlingen stroomt uit naar HAVO/VWO.

Wat is er ‘vrij’ aan vrijeschoolonderwijs?

Het ‘vrije’ in vrijeschoolonderwijs zit hem in het onderwijs dat vroeger in principe vrij van overheidsinmenging werd aangeboden. (zonder subsidies etc.)
De vrijeschool heeft zich tegenwoordig trouwens gewoon te houden aan de vereisten van het Ministerie van Onderwijs en de inspectie, en moet voldoen aan de Cito normen.
Daarnaast zijn docenten, binnen bepaalde kaders, vrij om te bepalen op welke manier zij het lesprogramma invulling geven. Dat zorgt voor enthousiaste, leergierige docenten die zich steeds blijven ontwikkelen.

Wordt mijn kind niet teveel een ‘softie’ door vrijeschoolonderwijs?

De praktijk leert dat kinderen die zaken op een gevoelsmatige wijze weten te benaderen zelfstandiger zijn. Kinderen passen zich hierdoor makkelijker aan zonder zich te verliezen.

Is zij-instroom mogelijk op de vrije school?

Het is belangrijk dat de ouders bewust kiezen voor het vrijeschoolonderwijs voor hun kind.
In theorie zal op basis van een aannamegesprek en informatie van de vorige basisschool bepaald worden of zij-instroom mogelijk is.
Omdat de vrije school nu feitelijk nog niet gerealiseerd is, kunnen wij nog geen concrete informatie/richtlijnen geven. Deze volgen z.s.m.